Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Zadania

 Do zadań Archiwum Wojskowego w Nowym Dworze Mazowieckim należy w szczególności:

  • kształtowanie zasobu archiwalnego, zgodnie z wytycznymi Dyrektora Wojskowego Biura Historycznego, w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych a w szczególności opiniowanie jednolitych rzeczowych wykazów akt;
  • gromadzenie, ewidencja i przechowywanie dokumentacji archiwalnej wytworzonej przez jednostki i komórki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane;
  • prowadzenie ekspertyz archiwalnych oraz wydawanie zezwoleń na zniszczenie w ramach brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
  • opracowanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych stanowiących zasób archiwalny Archiwum;
  • udostępnianie materiałów archiwalnych należących do jego zasobu, według przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
  • wydawanie odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów archiwalnych oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów, a także ich uwierzytelnianie;
  • gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie, zabezpieczenie i udostępnianie dokumentacji powstałej w kontyngentach, przedstawicielstwach i misjach wojskowych funkcjonujących poza granicami kraju, z wyłączeniem dokumentacji dotyczącej realizacji zadań Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
  • prowadzenie szkoleń specjalistycznych dotyczących zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną dla jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych